Política privacidad Música Primordial Castellano

Política de Protecció de Dades

INSTITUT DE MÚSICA PRIMORDIAL tracta les dades dels seus clients garantint en tot cas la privadesa i la confidencialitat a fi d'atorgar la protecció més gran possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d'acord a què es disposa en l'art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d'aquestes Dades.

1. Responsable:

JORDI SATORRA MENAL (TAMIR)

Domicili Fiscal:

Carrer de la Mina 55-59 casa 6. 08173, Sant Cugat del Vallés

NIF: 46221407D

email:  tamir@musicaprimordial.com

tel: +34 651 985 915

2.- Delegat de Protecció de Dades:

No és preceptiu per al Responsable.

3.- Finalitat de tractament:

3.1.- Informació de Serveis

Informació sobre els serveis requerits a través del formulari web pel propi interessat
Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat.

Dades obligatòries
Les dades sol·licitades en el formulari són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

3.2.- Finalitats de Màrqueting i publicitat

Les dades aportades per l'usuari podran ser utilitzats pel responsable per enviar publicitat a l'interessat sobre els seus productes i serveis. Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat.

 

Dades obligatòries
Les dades aportades són necessàries per a la finalitat del tractament. Sense ells no és possible la seva execució.

 

4.- Destinataris de les Dades:

Les dades personals que l'interessat introdueix en el formulari són utilitzats únicament per AINA MOLINA GARCIA sense que se cedeixin a tercers.

5.- Procedència de les Dades:

JORDI SATORRA MENAL (TAMIR) obté les dades per al compliment de la finalitat del tractament del propi interessat.

6.- Termini de conservació de les Dades:

JORDI SATORRA MENAL (TAMIR) conservarà les seves dades a l'efecte de la finalitat de requeriment d'informació durant el període de 90 dies.

A l'efecte de finalitats de publicitat de serveis semblants les dades es conservaran durant un termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de la companyia davant possibles accions legals. No obstant això, les dades quedaran bloquejats únicament als efectes abans citats en el termini d'un any des de la seva captació.

7.- Consentiment:

JORDI SATORRA MENAL (TAMIR) obté el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades respecte de les finalitats descrites en aquest document mitjançant la seva acceptació lliure, específica a cada finalitat, informada i inequívoca a través del formulari de contacte de la web.


L'Interessat podrà consentir el tractament de les dades per a cada finalitat de forma independent, així com retirar el seu consentiment a qualsevol moment per a cadascuna de les finalitats.

La retirada del Consentiment per part de l'interessat d'un tractament concret no afectarà la licitud del tractament de dades realitzat amb anterioritat a aquesta decisió.

8.- Exercici de drets:

8.1.- L'interessat podrà a qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:
 

  • Revocar a qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les seves dades.

  • Exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.


Per exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit al Responsable del Fitxer a través de la següent adreça de correu electrònic:
ejercicioderechos@economis.es

8.2.- Així mateix l'interessat pot, si ho desitja i per salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili en 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan nº 6.

9.- Decisions automatitzades i elaboració de perfils:

No s'adopten pel responsable del fitxer decisions automatitzades ni s'elaboren perfils amb les dades personals aportades per l'usuari.

10.- Transferències internacionals

No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional de dades de l'interessat.

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
  • Instagram Basic Black

© 2016 Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial